Atomic

600 từ vựng toeic

Conferences : Hội Nghị

học từ vựng

0%

Từ cần học

accommodate

/əˈkɒm.ə.deɪt/

điều tiết, điều chỉnh, thu xếp, làm cho phù hợp

this hotel can accommodate up to 500 guests

arrangement

/əˈreɪndʒ.mənt/

‹sự› thu xếp, dàn xếp, sắp xếp, sắp đặt

a plan of the seating arragements

association

/əˌsəʊ.siˈeɪ.ʃən/

hội, hội liên hiệp, đoàn thể; ‹sự› kết hợp, liên kết, liên hợp

there has always been a close association between these two schools

attend

/əˈtend/

tham dự, có mặt; chăm sóc, phục vụ; đi theo, đi kèm, hộ tống

attend to your work and stop talking

hold

/həʊld/

cầm, nắm, giữ; chứa, đựng; tổ chức, tiến hành

hold a pen

location

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

vị trí, khu đất, hiện trường

a suitable location for new houses

overcrowded

/ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/

chật ních, đông nghịt

shops are very overcrowded before Chrismas

register

/ˈredʒ.ɪ.stər/

(n) danh sách, sổ, sổ sách; (v) đăng ký

a register of births

select

/sɪˈlekt/

chọn lựa, chọn lọc, tuyển chọn

session

/ˈseʃ.ən/

phiên, kỳ, buổi (họp, học)

the next session of Parliament will begin in November

Chọn tất cả