Atomic

600 từ vựng toeic

Contracts: Hợp đồng

học từ vựng

0%

Từ cần học

agreement

/əˈɡriː.mənt/

hợp đồng, thỏa ước, hiệp nghị

an agreement with the employers was finally worked

assurance

/ə'∫ɔ:rəns/

sự đoan chắc, lời đoan chắc

he gave me an assurance that it would be ready by Friday

cancellation

/ˌkæn.səlˈeɪ.ʃən/

sự hủy bỏ, sự hủy

the cancellation of the match due to fog

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

định, xác định, định rõ

determine a date for a meeting

engage

/ɪnˈɡeɪdʒ/

thuê (ai) làm

engage a new secretary

establish

/ɪˈstæb.lɪʃ/

lập, thành lập, thiết lập

this business was established in 1860

obligate

/'ɒbligeit/

bắt buộc; buộc

we were obligated to attend the opening ceremony

party

/ˈpɑː.ti/

tiệc; buổi liên hoan; các bên liên quan

a birthday party

provision

/prəˈvɪʒ.ən/

sự cung cấp, sự chu cấp

the government is responsible for the provision of medical services

resolve

/rɪˈzɒlv/

(+ on, upon, against) kiên quyết (làm gì)

resolve to succeed

specific

/spəˈsɪf.ɪk/

chi tiết; chính xác

specific instructions

Chọn tất cả