Atomic

600 từ vựng toeic

Cooking As A Career : Nghề Nấu Ăn

học từ vựng

0%

Từ cần học

apprentice

/əˈpren.tɪs/

người học việc, người mới vào nghề, người tập sự

culinary

/ˈkʌl.ɪ.nər.i/

(thuộc) nấu nướng, bếp núc

culinary skill

demand

/dɪˈmɑːnd/

đòi hỏi, yêu cầu; cần phải

it is impossible to satisfy all your demands

draw

/drɔː/

vẽ, vạch, thảo ra; kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn

influx

/ˈɪn.flʌks/

sự chảy vào, sự tràn vào; luồng đi vào, dòng đi vào

frequent influxes of visitors

method

/ˈmeθ.əd/

phương pháp, cách thức

modern methods of teaching arithmetic

outlet

/ˈaʊt.let/

chỗ thoát ra, lối ra, lối thoát; phương tiện để thỏa mãn

an outlet of water

profession

/prəˈfeʃ.ən/

nghề, nghề nghiệp

liberal professions

relinquish

/rɪˈlɪŋ.kwɪʃ/

bỏ, từ bỏ; buông, thả

relinquish bad habits

theme

/θiːm/

chủ đề, đề tài

the theme of our discussion was Europe in the 1980's

Chọn tất cả