Atomic

600 từ vựng toeic

Correspondence : Thư Tín Thương Mại

học từ vựng

0%

Từ cần học

assemble

/əˈsem.bəl/

thu thập, lắp ráp, tập hợp

the whole school [was] assembled in the main hall

beforehand

/bɪˈfɔː.hænd/

sẵn, có sẵn, trước, sớm

we knew they were coming, so we bought some food beforehand

complication

/ˌkɒm.plɪˈkeɪ.ʃən/

sự phức tạp, sự rắc rối

courier

/ˈkʊr.i.ər/

người đưa tin, người đưa thư, người chuyển phát

Vietnam courier

express

/ɪkˈspres/

nhanh, hỏa tốc, tốc hành.

an express train

fold

/fəʊld/

nếp gấp, gấp lại

he folded the handkerchief and put it in his pocket

layout

/ˈleɪ.aʊt/

sự bổ trí trang giấy

mention

/ˈmen.ʃən/

(n) sự đề cập; (v) nói đến, đề cập đếm, đề xuất

that was not mentioned in this letter

petition

/pəˈtɪʃ.ən/

(n) ‹sự/đơn› cầu xin, đơn kiến nghị, đơn thỉnh cầu; (v) cầu xin, kiến nghị

proof

/pruːf/

bằng chứng, chứng cớ

have you any proof that you are the owner of the car?

register

/ˈredʒ.ɪ.stər/

đăng ký, sổ, sổ sách, công- tơ

a register of births

revise

/rɪˈvaɪz/

đọc lại, xem lại, duyệt lại, sửa lại (bản in thử, đạo luật...)

I'll have to revise my ideas about Tam – he's really quite clever after all

Chọn tất cả