Học câu

When an official of a government or business is acting dishonestly, we say that this person is corrupt.
Khi một quan chức của chính phủ hoặc doanh nghiệp hành động không trung thực, chúng tôi nói rằng người này thoái hóa đạo đức.
Thu âm
Nghe lại
Corruption is a serious problem in many countries around the world.
Tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nước trên thế giới.
Thu âm
Nghe lại
There are several different kinds of corrupt practices, including bribes, kickbacks, nepotism, and embezzlement.
Có một số loại hình tham nhũng khác nhau, bao gồm hối lộ, nhận hối lộ, chủ nghĩa gia đình trị, và tham ô.
Thu âm
Nghe lại
A bribe is a payment of money or some other benefit, in exchange for a decision that would not otherwise be made.
Một khoản hối lộ là một khoản thanh toán tiền hoặc một số lợi ích khác, để đổi lấy một quyết định sẽ không được đưa ra.
Thu âm
Nghe lại
For example, an accused criminal might bribe a judge so that the judge would make a decision of "not guilty."
Ví dụ, một người phạm tội có thể hối lộ một thẩm phán để thẩm phán đưa ra quyết định "không phạm tội".
Thu âm
Nghe lại
Another example is that a business owner might bribe a government official so that the official would allow the construction of very unsafe buildings.
Một ví dụ khác là một chủ doanh nghiệp có thể hối lộ một quan chức chính phủ để chính thức được cấp phép xây dựng các tòa nhà mà gây mất an toàn.
Thu âm
Nghe lại
A kickback is similar to a bribe, except that the official receives some part of the money in a dishonest business deal.
Nhận hối lộ giống như hối lộ, ngoại trừ việc chính thức nhận được một phần tiền trong một giao dịch kinh doanh không trung thực.
Thu âm
Nghe lại
For example, governments sometimes decide which company should build a road.
Ví dụ, chính phủ đôi khi quyết định công ty nào xây dựng một con đường.
Thu âm
Nghe lại
A company might offer money to the government official who makes the decision, so that this company will be chosen, even if it is not the best company for the job.
Một công ty có thể hối lộ tiền cho chính phủ để chính phủ đưa ra quyết định để công ty này được chọn, ngay cả khi không phải là công ty tốt nhất để làm việc.
Thu âm
Nghe lại
Nepotism happens when an official unfairly gives advantages to his or her relatives.
Chủ nghĩa gia đình trị xảy ra khi một quan chức không công bằng tạo lợi thế cho người thân của họ.
Thu âm
Nghe lại
For example, a government official might hire a brother or sister to do a job even though other people would be much better qualified for the job.
Ví dụ, một quan chức chính phủ có thể thuê anh chị em để làm một công việc mặc dù những người khác đáp đứng được yêu cầu, giỏi hơn và đủ điều kiện hơn cho công việc.
Thu âm
Nghe lại
Of course, all of us want to help our relatives, but it is wrong to do this at the expense of the public.
Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn giúp đỡ người thân của mình, nhưng điều đó là sai lầm khi làm điều này với chi phí của nhà nước.
Thu âm
Nghe lại
Embezzlement happens when an official secretly steals some money from a company or government.
Tham ô xảy ra khi một viên chức bí mật đánh cắp một số tiền từ một công ty hoặc chính phủ.
Thu âm
Nghe lại
For example, a manager at a company might secretly move some of the company's money to his or her own bank account, or that manager might lie about his or her expenses in order to receive more payment from the company.
Ví dụ: người quản lý tại một công ty có thể bí mật chuyển một số tiền của công ty vào tài khoản ngân hàng của chính họ hoặc người quản lý đó có thể nói dối về chi phí của họ để nhận thêm khoản thanh toán từ công ty.
Thu âm
Nghe lại
Corruption has very bad effects on people, in several ways.
Tham nhũng có tác động rất xấu đến con người theo nhiều cách.
Thu âm
Nghe lại
Sometimes it can lead to very dangerous situations.
Đôi khi nó có thể dẫn đến những tình huống rất nguy hiểm.
Thu âm
Nghe lại
One example of this is when unsafe construction projects are approved by officials who have been bribed.
Một ví dụ về điều này là khi các dự án xây dựng không an toàn được chấp thuận bởi các quan chức đã được hối lộ.
Thu âm
Nghe lại
Another example is when criminals are freed as a result of bribes.
Một ví dụ khác là khi bọn tội phạm được thả tự do như là kết quả của hối lộ.
Thu âm
Nghe lại
Also, a country's economy can be damaged by corruption.
Ngoài ra, nền kinh tế của một quốc gia có thể bị tụt hậu do tham nhũng.
Thu âm
Nghe lại
For example, if companies must pay bribes in order to do business, then they may decide to leave the country.
Ví dụ, nếu các công ty phải trả tiền hối lộ để kinh doanh, thì họ có thể quyết định rời khỏi đất nước.
Thu âm
Nghe lại
Also, if people's tax money is stolen by corrupt officials, this makes the people poorer.
Ngoài ra, nếu tiền thuế của người dân bị đánh cắp bởi các quan chức tham nhũng, điều này làm cho người dân nghèo hơn.
Thu âm
Nghe lại
In addition, when company officials are corrupt, it makes the company less able to compete with other companies.
Ngoài ra, khi các quan chức của công ty bị thoái hóa, biến chất, nó làm cho công ty ít có khả năng cạnh tranh với các công ty khác.
Thu âm
Nghe lại
How can corruption be stopped?
Làm thế nào để có thể đẩy lùi được nạn tham nhũng?
Thu âm
Nghe lại
An important step is for each person to decide not to act in ways that are corrupt.
Một bước quan trọng là để mỗi người quyết định không bị biến chất, thoái hóa đạo đức .
Thu âm
Nghe lại
People must agree to take this problem seriously.
Mọi người phải quan tâm đến vấn đề này.
Thu âm
Nghe lại
Also, each company and each government must have strict rules about corruption.
Ngoài ra, mỗi công ty và mỗi chính phủ phải có những quy định nghiêm ngặt về nạn tham nhũng.
Thu âm
Nghe lại
It must be very clear to all employees-from the lowest to the highest-that corruption is totally unacceptable.
Điều này phải rất rõ ràng cho tất cả nhân viên - từ thấp nhất đến cao nhất mà tham nhũng là hoàn toàn không thể chấp nhận.
Thu âm
Nghe lại