Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

CRIME & CRIMINAL JUSTICE

học từ vựng

0%

Từ cần học

victim

/ˈvɪk.tɪm/

nạn nhân

murder victims

arrest

/əˈrest/

bắt giữ

he has been arrested on suspicion of murder

court

/kɔːt/

tòa án

bring to court for trial

crime

/kraɪm/

tội ác, tội lỗi

commit a serious crime

fine

/faɪn/

tiền phạt

guilty

/ˈɡɪl.ti/

làm điều sai trái, có tội

a guilty person

illegal

/ɪˈliː.ɡəl/

bất hợp pháp

innocent

/ˈɪn.ə.sənt/

vô tội

they have imprisoned an innocent man

judge

/dʒʌdʒ/

thẩm phán

jury

/ˈdʒʊə.ri/

bồi thẩm đoàn

press

/pres/

báo chí

a press of the hand

prison

/ˈprɪz.ən/

nhà tù, tù giam

be in prison

prisoner

/ˈprɪz.ən.ər/

phạm nhân, tù nhân

political prisoner

punish

/ˈpʌn.ɪʃ/

phạt, trừng phạt

punish those who break the law

trial

/traɪəl/

phiên tòa

the trial lasted a week

witness

/ˈwɪt.nəs/

nhân chứng

a witness of the accident

law

/lɔː/

luật, pháp luật

the law of supply and demand

Chọn tất cả