Atomic

TOEFL (NEW)

CRIMES AT SEA

học từ vựng

0%

Từ cần học

intentionally

/in'ten∫ənəli/

cố ý, cố tình

predicament

/prɪˈdɪk.ə.mənt/

tình trạng khó xử

your refusal puts me in an awkward predicament

brotherhood

/ˈbrʌð.ə.hʊd/

tình anh em, tình huynh đệ

mainland

/ˈmeɪn.lænd/

lục địa

embarrassment

/ɪmˈbær.əs.mənt/

nỗi xấu hổ

marque

/mɑːk/

cái mác

the Mercedes marque

buccaneer

/ˌbʌk.əˈnɪər/

kẻ gian hùng

abduction

/æbˈdʌk.ʃən/

sự bắt cóc

coerce

/kəʊˈɜːs/

ép buộc

coerce somebody into submission

detain

/dɪˈteɪn/

giam giữ

this question need not detain us long

deviant

/ˈdiː.vi.ənt/

kẻ lệch lạc

distort

/dɪˈstɔːt/

bóp méo, xuyên tạc

a face-distorting mirror

piracy

/ˈpaɪ.rə.si/

sự cướp bóc trên biển

smuggle

/ˈsmʌɡ.əl/

buôn lậu

smuggle goods across a frontier

villainy

/ˈvɪl.ə.ni/

hành vi côn đồ

capable of great villainies

torture

/ˈtɔː.tʃər/

sự tra tấn

he died under torture

merciless

/ˈmɜː.sɪ.ləs/

tàn nhẫn

ransom

/ˈræn.səm/

tiền chuộc

privateer

/praivə'tiə[r]/

(tàu) cướp biển

pirate

/ˈpaɪ.rət/

kẻ cướp biển

Chọn tất cả