Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

CULTURAL DIVERSITY - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

crossing

/ˈkrɒs.ɪŋ/

ngã tư đường

a rough crossing from Dover to Calais

smoking

/ˈsməʊ.kɪŋ/

sự hút thuốc; hành động hút thuốc

smoking damages your health

soda

/ˈsəʊ.də/

nước sô-đa, nước ngọt

meatball

/ˈmiːt.bɔːl/

thịt viên

track

/træk/

theo dõi

motorcar track

upstairs

/ʌpˈsteəz/

ở tầng trên, thuộc tầng trên

walk upstairs

stereo

/ˈster.i.əʊ/

máy xtê-rê-ô

broadcast in stereo

ambulance

/ˈæm.bjə.ləns/

xe cứu thương

grateful

/ˈɡreɪt.fəl/

biết ơn

I am grateful to you for your help

arrest

/əˈrest/

bắt giữ

he has been arrested on suspicion of murder

thief

/θiːf/

tên trộm

complain

/kəmˈpleɪn/

phàn nàn, than phiền

he complained that the room was too hot

Chọn tất cả