Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

CULTURAL DIVERSITY - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

culture

/ˈkʌl.tʃər/

văn hoá

a society without much culture

traditionally

/trəˈdɪʃ.ən.əl.i/

theo truyền thống

in England, turkey is traditionally eaten on Christmas Day

attract

/əˈtrækt/

thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

a magnet attracts steel

contractual

/kənˈtræk.tʃu.əl/

thỏa thuận, dàn xếp

contractual obligations

bride

/braɪd/

cô dâu

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

xác định

determine a date for a meeting

response

/rɪˈspɒns/

sự trả lời, câu trả lời

I asked him a question, but he gave (made) no response

wife

/waɪf/

vợ

she was a good wife and mother

husband

/ˈhʌz.bənd/

chồng

approval

/əˈpruː.vəl/

sự tán thành, sự phê chuẩn

a nod of approval

american

/ə'merikən/

người Châu Mỹ

asian

/'ei∫n/

người Châu Á

precede

/prɪˈsiːd/

đến trước, đi trước

the Mayor entered, preceded by members of the council

groom

/ɡruːm/

chú rể

diversity

/daɪˈvɜː.sə.ti/

sự đa dạng, sự phong phú

a wide diversity of opinions

marriage

/ˈmær.ɪdʒ/

sự kết hôn, hôn nhân

an offer of marriage

romantic

/rəʊˈmæn.tɪk/

lãng mạn

romantic adventures

Chọn tất cả