Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

CULTURAL DIVERSITY - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

finding

/ˈfaɪn.dɪŋ/

kết quả

main

/meɪn/

chính, chủ yếu, quan trọng nhất

the main thing to remember

appearance

/əˈpɪə.rəns/

vẻ bề ngoài, ngoại hình, diện mạo

the sudden appearance of a policeman caused the thief to run away

majority

/məˈdʒɒr.ə.ti/

phần lớn, phần đông, đa số

the majority was (were) in favour of the proposal

confide

/kənˈfaɪd/

kể bí mật, tâm sự (cho ai)

confide a secret to somebody

sacrifice

/ˈsæk.rɪ.faɪs/

hy sinh

kill a sheep as a sacrifice

demand

/dɪˈmɑːnd/

đòi hỏi, yêu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

record

/rɪˈkɔːd/

bản ghi chép; hồ sơ

a record of road accidents

comparison

/kəmˈpær.ɪ.sən/

sự so sánh

bring into comparison

counterpart

/ˈkaʊn.tə.pɑːt/

bên tương ứng, bản đối chiếu

indian

/'indiən/

người Ấn Độ

chinese

/,t∫ai'ni:z/

người Trung Quốc

suggest

/sə'dʒest/

đề nghị, đề xuất, gợi ý

I suggest a tour of the museum

maintain

/meɪnˈteɪn/

duy trì, giữ gìn

maintain friendly relations

wise

/waɪz/

sáng suốt, khôn ngoan

a wise choise

reject

/rɪˈdʒekt/

khước từ, bác bỏ, loại bỏ

reject an opinion

oblige

/əˈblaɪdʒ/

bắt buộc, cưỡng bách

they are obliged to sell their house in order to pay their debts

Chọn tất cả