Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

CULTURAL DIVERSITY - WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

rib

/rɪb/

gọng, gân

dig somebody (give somebody a dig) in the rib

leaf

/liːf/

lá cây

cabbage leaves

rim

/rɪm/

vành, mép

strap

/stræp/

dây đeo, quai, đai

a watch-strap

nation

/ˈneɪ.ʃən/

nước, quốc gia; dân tộc

material

/məˈtɪə.ri.əl/

nguyên vật liệu, chất liệu

building materials

palm

/pɑːm/

cây cọ

read somebody's palm

diameter

/daɪˈæm.ɪ.tər/

đường kính

the diameter of a tree-trunk

process

/ˈprəʊ.ses/

quá trình

the processes of digestion

sew

/səʊ/

may, khâu

sew by hand

protect

/prəˈtekt/

bảo vệ

you need warm clothes to protect you against the cold

trim

/trɪm/

xén tỉa, đẽo gọt

a trim ship

pretty

/ˈprɪt.i/

xinh, xinh xắn, xinh đẹp

a pretty child

Chọn tất cả