Atomic

CEFR - Level A2

DAILY ROUTINES

học từ vựng

0%

Từ cần học

contact

/ˈkɒn.tækt/

liên hệ, liên lạc

his hand came into contact with a hot surface

finish

/ˈfɪn.ɪʃ/

hoàn tất, kết thúc

finish one's work

cooking

/ˈkʊk.ɪŋ/

nấu ăn

to be the cooking

watch

/wɒtʃ/

xem

the middle watch

meet

/miːt/

gặp 

meet somebody in the street

friend

/frend/

bạn bè

he is my friend

brush

/brʌʃ/

chải, chà

a clothes-brush

cleaning

/ˈkliː.nɪŋ/

việc dọn dẹp nhà cửa

rest

/rest/

sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi

lie down and rest [for] an hour after lunch

check

/tʃek/

kiểm tra

I think I remembered to switch the oven off but you'd better check [up] [that I did]

Chọn tất cả