Mục lục:

A. Ví dụ

- Đó là một con vịt.

It is a duck.

- Không, đó là một con gà.

No, it is a chicken.

(A) Duck, (A) Chicken là các danh từ trong tiếng anh

B. Danh từ là gì?

Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

C. Phân loại

1. Danh từ chung: là những danh từ chỉ người, sự việc và địa điểm. 

Ví dụ:  dog, man, table...

2. Danh từ trừu tượng: là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không thể xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm được.

Ví dụ: beauty, chanty, courage, joy...

3. Danh từ tập hợp: là một danh từ để chỉ một nhóm người, sự vật, nơi chốn.:

Ví dụ: crowd,flock, group, team...

Một danh từ tập hợp thường đi với các động từ ở dạng số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ ở dạng số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động dưới dạng các cá nhân. 

Our team is practicing three nights a week.

Đội cả chúng tôi tập luyện ba đêm một tuần => đội đang hoạt động dưới  tư cách một đơn vị

The team were talking about themselves.

Nhóm đang tự nói về họ => các thành viên của nhóm hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân

4. Danh từ chỉ tên riêng: Là các danh từ chỉ tên riêng của người, quốc gia, thành phố, ...

Ví dụ: France, Madrid, Mrs Smith, Tom...

D. Chức năng

Danh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu:

Mary arrived.

Mary đã đến

Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:

Tom ate some apples.

Tom đã ăn một vài quả táo.

Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:

Tom gave Mary some apples.

Tom đưa Mary vài quả táo.

Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ:

I spoke to Tom.

Tôi đã nói với Tom.

Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem:

Tom is an actor.

Tom là một nam diễn viên.

Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ:

People consider him a teacher.

Mọi người coi ông ấy là một giáo viên.

Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách:

Tome's books.

Những cuốn sách của Tom