Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)

Đứng đầu câu, làm chủ ngữ

Gồm:

* Số ít:

- Ngôi thứ nhất : I (tôi, tớ)

- Ngôi thứ hai: you (bạn, cậu)

- Ngôi thứ ba: he (anh ta, anh ấy)

                        she (cô ta, cô ấy)

                        it (nó)

* Số nhiều:

- Ngôi thứ nhất: we (chúng tôi, chúng tớ, chúng ta)

- Ngôi thứ hai: you (các bạn, các cậu)

- Ngôi thứ ba: they ( họ, bọn nó, chúng nó)

I am Hoang.

Tôi là Hoàng.

You are a student.

Cậu là một sinh viên.

We are Trang and Linh.

Chúng tớ là Trang và Linh.

They are friends.

Họ là những người bạn.

He is a teacher.

Anh ấy là 1 thầy giáo.

She is a teacher.

Chị ấy là 1 cô giáo.

It is a pen.

Nó là 1 cái bút.

15