Atomic

600 từ vựng toeic

Dentist's Office : Văn Phòng Nha Sĩ

học từ vựng

0%

Từ cần học

aware

/əˈweər/

biết, nhận thấy, nhận thức thấy

she's always been a political aware person

distraction

/dɪˈstræk.ʃən/

‹sự› sao nhãng, lãng trí, rối trí; sự giải trí, trò tiêu khiển

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/

khuyến khích, cổ vũ, niềm động viên

evident

/ˈev.ɪ.dənt/

rõ ràng, hiển nhiên, rành rành

he looked at his children with evident pride

habit

/ˈhæb.ɪt/

thói quen, tập quán

he has the irritating habit of smoking during meals

illuminate

/ɪˈluː.mɪ.neɪt/

chiếu sáng, soi sáng; giải thích rõ, làm sáng tỏ

a room illuminated by neon lights

irritate

/ˈɪr.ɪ.teɪt/

kích thích; làm tấy lên, làm rát

overview

/ˈəʊ.və.vjuː/

chung, tổng quan, tổng quát

an overview of the company's plans for the next year

position

/pəˈzɪʃ.ən/

vị trí, chỗ, thế, tư thế; địa vị, chức vụ

from his position on the cliff top, he had a good view of the harbour

regularly

/-li/

đều đặn, thường xuyên; theo quy tắc, có quy củ

the post arrives regularly at eight every morning

restore

/rɪˈstɔːr/

phục hồi, khôi phục

restore stolen jewels to the showroom

Chọn tất cả