Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

available

/əˈveɪ.lə.bəl/

có thể dùng được, có thể có được

you will be informed when the book becomes available

local

/ˈləʊ.kəl/

[thuộc] địa phương

a local train

reservation

/ˌrez.əˈveɪ.ʃən/

sự dành trước, sự giữ trước (phòng, chỗ ngồi…)

a hotel reservation

departure

/dɪˈpɑː.tʃər/

sự ra đi, sự khởi hành

his departure is quite unexpected

Chọn tất cả