Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

landmine

/ˈlænd.maɪn/

quả mìn

unaware

/ˌʌn.əˈweər/

không có ý thức, không nhận thức được

mine

/maɪn/

quả mìn; thuỷ lôi

this book is mine

fate

/feɪt/

số phận

preoccupation

/priːˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/

mối bận tâm

handicapped

/ˈhæn.dɪ.kæpt/

tật nguyền

neglected

/nɪˈɡlek.tɪd/

bị bỏ bê, không được quan tâm

a neglected appearance

humanitarian

/hjuːˌmæn.ɪˈteə.ri.ən/

[mang tính] nhân đạo

humanitarian ideals

weapon

/ˈwep.ən/

vũ khí

armed with weapons

survival

/səˈvaɪ.vəl/

sự sống sót

the miraculous survival of some people in the air crash

medical

/ˈmed.ɪ.kəl/

[thuộc] y khoa, thuộc y tế

a medical student

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế, thay

replace the book on the shelf

artificial

/ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/

nhân tạo

artificial light

anaesthetics

/,ænis'θetik/

thuốc tê, thuốc mê

give somebody a general anaesthetic

complicated

/ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/

phức tạp, rắc rối

a complicated machine

Chọn tất cả