Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

lurk

/lɜːk/

ẩn nấp, núp

a suspicious-looking man lurking in the shadow

invade

/ɪnˈveɪd/

xâm lăng

Hitler invaded Poland in 1939

infest

/ɪnˈfest/

đầy dẫy, lúc nhúc

a warehouse infested with rats

conclusion

/kənˈkluː.ʒən/

kết luận

at the conclusion of his speech

obligation

/,ɒbli'gei∫n/

nghĩa vụ, bổn phận

the obligations imposed by parenthood

humanity

/hjuːˈmæn.ə.ti/

lòng nhân đạo

crimes against humanity

relaxation

/ˌriː.lækˈseɪ.ʃən/

sự nới lỏng, sự thư giãn

resettlement

/,ri:'setlmənt/

sự tái định cư

a government resettlement programme

recovery

/rɪˈkʌv.ər.i/

sự khôi phục lại

urgent

/ˈɜː.dʒənt/

cần kíp, khẩn cấp, khẩn, gấp

an urgent message

constructive

/kənˈstrʌk.tɪv/

[có tính] xây dựng

constructive criticism

plague

/pleɪɡ/

họa (vật phá hoại)

delay

/dɪˈleɪ/

hoãn, trì hoãn

she delayed [for] two hours and missed the train

evil

/ˈiː.vəl/

tai họa, điều tai hại; tệ nạn

evil thoughts

grateful

/ˈɡreɪt.fəl/

biết ơn

I am grateful to you for your help

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

lợi, lợi ít

my holiday wasn't of much benefit to me

contribution

/ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən/

sự đóng góp

the contribution of money into charity

Chọn tất cả