Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello!
Xin chào!
Hello, Ken... Hello, Barbara. Come in. Shall I take your coats?
Xin chào, Ken... Chào nhé, Barbara. Vào trong đi. Để mình giữ áo khoác cho nhé?
Oh, thank you very much. What a lovely house!
Cảm ơn cậu nhiều. Căn nhà thật là tuyệt!
I'm glad you like it. Dinner's nearly ready.
Mình thấy mừng vì cậu thích nó đấy. Bữa tối đã sắp sẵn sàng rồi.
Where's Anna?
Anna đâu rồi?
Oh, she's in the kitchen. She'll be here in a minute.
Ồ, cô ấy ở trong bếp. Vài phút nữa thôi là cô ấy sẽ ra đây.
Just go into the dinning room.
Cứ đi vào phòng ăn đi.
How about a drink before dinner?
Uống chút gì trước bữa tối không?
That's a nice idea!
Ý hay đấy!
Here we are... dinner's ready.
Đây rồi... bữa tối đã sẵn sàng.
Sit down everybody!
Ngồi xuống nào mọi người!
Thank you very much, Anna.
Cảm ơn rất nhiều, Anna.
Everything looks wonderful, and it smells delicious, too.
Mọi thứ trông quá tuyệt, với lại mùi vị có vẻ ngon nữa.
I'll put the salad in the middle of the table.
Mình sẽ đặt salad ở giữa bàn.
Shall I serve you?
Mình lấy cho cậu nhé?
No, it's all right. We can help ourselves.
Không, ổn cả mà. Cứ để bọn mình tự nhiên.
Rob, could you pour the wine, please?
Rob, anh rót rượu giúp nhé?
Ken, help yourself to vegetables, too.
Ken, ăn rau tự nhiên đi nhé.
Would you like some more brandy, Barbara?
Uống thêm chút brandy không, Barbara?
Oh, no thanks... no more for me. I'm driving tonight.
Ồ, thôi, mình cảm ơn... mình không uống nữa đâu. Tối nay mình còn lái xe.
Oh, come on... just a small...
Ồ thôi nào, chỉ một ít nữa thôi.
No, really... I mustn't.
Không, thật đấy... Mình không uống được.
I'll help Anna with the washing-up.
Mình sẽ giúp Anna rửa bát.
The washing-up! No, no, don't worry. We always leave that until the morning.
Rửa bát á! Không, không, đừng có lo. Bọn mình toàn để việc đó tới sáng.
Here are your coats.
Áo khoác của các cậu đây.
Thanks... it's been a marvellous evening. It was very kind of you to invite us.
Cảm ơn... Thật là một buổi tối tuyệt vời ấy. Các cậu mời mình tới đây, thật quý hoá quá.
Don't mention it... it was nice to see you again.
Có gì đâu mà... gặp lại cậu thật vui.
Well, we enjoyed ourselves very much.
Ừ, chúng mình cũng đã rất vui vẻ.
I'm glad... you must come again.
Mình thấy thật thoả mãn... cậu phải tới nữa đấy.
Goodnight... and thanks again.
Tạm biệt... Cảm ơn lần nữa nhé.
Goodnight... and drive carefully. It's a very wet night.
Tạm biệt... Với lại lái xe cẩn thận đấy. Đêm nay trời ẩm ướt lắm.
Học câu