Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

idea

/aɪˈdɪə/

ý tưởng, ý nghĩ, ý kiến

he's full good ideas

wonderful

/ˈwʌn.də.fəl/

kỳ diệu, thần kỳ; rất đáng ngạc nhiên

it's wonderful that they managed to escape

delicious

/dɪˈlɪʃ.əs/

ngon

a delicious flavour

marvellous

/ˈmɑː.vəl.əs/

kỳ diệu, xuất sắc

it's marvellous how he's managed to climb that far

Chọn tất cả