Atomic

TOEFL (NEW)

DISASTER

học từ vựng

0%

Từ cần học

anticipate

/ænˈtɪs.ɪ.peɪt/

dự báo

do you anticipate [meeting] any troubles?

impact

/ˈɪm.pækt/

tác động, ảnh hưởng

the bomb exploded on impact

plunge

/plʌndʒ/

lao vào, ập vào

plunge one's hand into cold water

unleash

/ʌnˈliːʃ/

giải phóng, tỏa ra

unleashed the guard dogs

coast

/kəʊst/

bờ biển

phenomenon

/fəˈnɒm.ɪ.nən/

hiện tượng

natural phenomena

meteorite

/ˈmiː.ti.ər.aɪt/

thiên thạch

erosion

/ɪˈrəʊ.ʒən/

sự xói mòn

attempts to reduce soil erosion

meteorology

/ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒi/

khí tượng học

persevere

/ˌpɜː.sɪˈvɪər/

kiên trì

he persevered in his efforts to win the championship

catastrophic

/,kætə'strɒfik/

thảm khốc, nghiêm trọng

a catastrophic failure

collide

/kəˈlaɪd/

va nhau, đụng nhau

as the bus turned the corner, it collided with a van

eruption

/ɪˈrʌp.ʃən/

sự phun trào (núi lửa)

famine

/ˈfæm.ɪn/

nạn đói

flood

/flʌd/

làm ngập lụt

destruction

/dɪˈstrʌk.ʃən/

sự phá hủy, sự tàn phá

the total destruction of a town by an earthquake

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/

vụ nổ

a bomb explosion

volcanic

/vɒlˈkæn.ɪk/

(thuộc) núi lửa

volcanic rocks

Chọn tất cả