Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

alteration

/ˌɒl.təˈreɪ.ʃən/

sự thay đổi; điều thay đổi

we are making a few alterations to the house

practical

/ˈpræk.tɪ.kəl/

thực tiễn, có tính thực tế

practical chemistry

handicapped

/ˈhæn.dɪ.kæpt/

tàn tật

carpentry

/ˈkɑː.pɪn.tri/

nghề mộc

unsuitable

/ʌnˈsuː.tə.bəl/

không phù hợp, không thích hợp

install

/ɪnˈstɔːl/

đặt, lắp (thiết bị, máy móc)

install a heating system in a building

extension

/ɪkˈsten.ʃən/

sự kéo dài, sự mở rộng

the extension of the garden will take several weeks

purpose

/ˈpɜː.pəs/

mục đích; ý định

what's your purpose in going to Canada?

affect

/əˈfekt/

ảnh hưởng

the change in climate may affect your health

convert

/kənˈvɜːt/

chuyển đổi

system

/ˈsɪs.təm/

hệ thống, hệ

the nervous system

automatically

/ˌɔː.təˈmæt.ɪ.kəl.i/

[một cách] tự động

Chọn tất cả