Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Doctor Sowanso is the Secretary General of the United Nations.
Tiến sĩ Sowanso là Tổng thư ký liên hiệp quốc.
He's one of the busiest men in the world.
Ông là một trong những người bận rộn nhất thế giới.
He's just arrived at New Delhi Airport now.
Ông ta mới đến phi trường Tân Đề-li.
The Indian Prime Minister is meeting him.
Thủ tướng Ãn độ sẽ tiếp đón ông.
Later they'll talk about Asian problems.
Sau đó họ sẽ nói về những vấn đề của Châu á.
Yesterday he was in Moscow.
Hôm qua ông ấy ở Moscow.
He visited the Kremlin and had lunch with Soviet leaders.
Ông thăm điện Kremli và dùng cơm trưa với các nhà lãnh đạo Liên Xô.
During lunch they discussed international politics.
Trong lúc ăn cơm trưa, họ thảo luận các vấn đề chính trị quốc tế.
Tomorrow he'll fly to Nairobi.
Ngày mai ông sẽ đáp máy bay đi Nairobi.
He'll meet the president of Kenya and other African leaders.
Ông sẽ gặp tổng thống Kenya và các nhà lãnh đạo Châu Phi khác.
He'll be there for twelve hours.
Ông sẽ ở đó 12 tiếng đồng hồ.
The day after tomorrow he'll be in London.
Ngày mốt ông sẽ có mặt ở Luân Đôn.
He'll meet the British Prime Minister and they'll talk about European economic problems.
Ông sẽ gặp thủ tướng Anh và họ sẽ thảo luận những vấn đề kinh tế Châu Âu.
Next week he'll be back at the United Nations in New York.
Tuần tới ông sẽ trở về Liên hiệp quốc ở New York.
Next Monday he'll speak to the General Assembly a bout his world tour.
Thứ hai ông sẽ nói chuyện với Đại hội đồng về chuyến đi vòng quanh thế giới của ông.
Then he'll need a short holiday.
Sau đó ông sẽ cần nghỉ một vài ngày.
Học câu