17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

secretary

thư ký, bí thư

Xóa

leader

lânh tụ, người lânh đạo, người chỉ huy

Xóa

european

(thuộc) Châu Âu

Xóa

discuss

thảo luận, bàn cãi, tranh luận

Xóa

international

quốc tế

Xóa

politics

chính trị