Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
DON'T PANIC
Ðừng hoảng hốt!
Don't forget to fasten your seat-belts!
Ðừng quên buộc dây đai an toàn!
Please do not leave your seat while the warning light is on.
Xin đừng rời chỗ ngồi trong khi đèn báo còn bật sáng.
May we remind passengers to read the emergency procedures.
Chúng tôi xin nhắc quí khách đọc các qui định về trường hợp khẩn cấp.
Please do not smoke in the aisles or in the toilets.
Xin đừng hút thuốc trên lối đi hoặc trong nhà vệ sinh.
Would you like to see the flight deck?
Cháu muốn xem khoang lái không?
I'm busy now but I'll bring you a drink in a minute.
Tôi đang bận, nhưng tôi sẽ mang thức uống cho ông ngay.
I'm afraid I can't give you another drink sir.
Tôi e rằng, tôi không thể mang thêm rượu cho ông.
Here's the headset, let me help you.
Ðây là ống nghe. Ðể con giúp bác.
Please keep your belts fastened. We're going through turbulence.
Xin cột chặt đai an toàn. Chúng ta sắp bay qua vùng không khí hỗn loạn.
Remove your shoes and proceed at once to the emergency exits.
Xin vui lòng cởi giày ra và đi ngay ra cửa cấp cứu.
Come on dear... you can make it! Just slide down the chute.
Ðừng ngại... chị làm được mà! Chỉ tuột xuống đường trượt thôi.
I'll have to push you.
Tôi sẽ phải đẩy chị xuống.
Học câu