Atomic

600 từ vựng toeic

Eating Out : Ăn Bên Ngoài

học từ vựng

0%

Từ cần học

basis

/ˈbeɪ.sɪs/

cơ bản, cơ sở

the basis of morality

complete

/kəmˈpliːt/

‹làm/làm cho› hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn; hoàn thành, xong

a complete edition of Shakespeare's works

excite

/ɪkˈsaɪt/

kích thích, kích động, khuấy động

don't excite yourself

flavor

/ˈfleɪ.vər/

mùi vị, hương vị, mùi thơm phảng phất

sweets with different flavour

forget

/fəˈɡet/

quên

he forgot [about] her birthday

ingredient

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

thành phần, thành tố, phần hợp thành

the ingredients of a cake

judge

/dʒʌdʒ/

xét xử, phân xử, xét đoán, phán đoán; đánh giá, cho rằng

mix-up

/ˈmɪks.ʌp/

‹sự› lộn xộn, hỗn độn, hỗn loạn; cuộc đánh lộn

there's been an awful mix-up over the dates

patron

/ˈpeɪ.trən/

người bảo trợ, người đỡ đầu, ông bầu, ông chủ; khách hàng quen

a wealthy patron of the arts

predict

/prɪˈdɪkt/

nói trước, dự đoán, dự báo, tiên tri

it is impossible to predict who will win

randomly

/ˈræn.dəm.li/

‹một cách› ngẫu nhiên, tình cờ, hú họa

remind

/rɪˈmaɪnd/

nhắc nhở, làm nhớ lại

remind me to answer that letter

Chọn tất cả