Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

ECONOMIC REFORMS - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

discourage

/dɪˈskʌr.ɪdʒ/

can ngăn (ai làm việc gì)

don't discourage her, she's doing her best

islander

/ˈaɪ.lən.dər/

người dân ở đảo

prevent

/prɪˈvent/

ngăn chặn, ngăn cản

prevent the spread of a disease prevent a disease from spreading

inhabitant

/ɪnˈhæb.ɪ.tənt/

dân cư

the oldest inhabitants of the island

rationally

/ˈræʃ.ən.əl.i/

có lý, hợp lý

warn

/wɔːn/

cảnh báo, nhắc chừng

"Mind the step" he warned

ban

/bæn/

cấm

the new military government has banned strikes and demonstrations

unfortunately

/ʌnˈfɔː.tʃən.ət.li/

thật không may, một cách đáng tiếc

unfortunately they were out when we called

drug

/drʌɡ/

ma túy

a pain-killing drug

illegal

/ɪˈliː.ɡəl/

bất hợp pháp

negative

/ˈneɡ.ə.tɪv/

tiêu cực

give somebody a negative answer

force

/fɔːs/

ép buộc, bắt buộc

the force of the blow

prison

/ˈprɪz.ən/

nhà tù, tù giam

be in prison

Chọn tất cả