Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

ECONOMIC REFORMS - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/

(thuộc) kinh tế

the government economic policy

congress

/ˈkɒŋ.ɡres/

đại hội, hội nghị

peace congress

overall

/ˌəʊ.vəˈrɔːl/

toàn bộ; toàn thể; toàn diện

the overall cost of the carpet including sales tax and fitting

renovation

/ˌren.əˈveɪ.ʃən/

sự nâng cấp, sự cải tiến, sự đổi mới

the college is closed for renovation

aim

/eɪm/

mục đích, mục tiêu (dài hạn)

he aims [his gun] at the target and fired

agriculture

/ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/

nông nghiệp

restructure

/ˌriːˈstrʌk.tʃər/

tái cơ cấu, cơ cấu lại

restructure an organization

measure

/ˈmeʒ.ər/

phương sách, biện pháp

measure the width of a door

promote

/prəˈməʊt/

đẩy mạnh, thúc đẩy

he was promoted to [the rank of] sergeant

reform

/rɪˈfɔːm/

sự cải cách, sự cải tổ

reform the world

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

trải qua, nếm mùi, chịu đựng

does she have much experience of teaching?

dominate

/ˈdɒm.ɪ.neɪt/

chi phối, thống trị

he has authority, but he doesn't try to dominate [others]

stagnant

/ˈstæɡ.nənt/

trì trệ

water lying stagnant in ponds

shortage

/ˈʃɔː.tɪdʒ/

sự thiếu; số lượng thiếu

food shortage

Chọn tất cả