Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

ECONOMIC REFORMS - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

sector

/ˈsek.tər/

lĩnh vực, ngành

introduce

/ˌɪn.trəˈdʒuːs/

đưa ra (luật,…)

allow me to introduce my wife

shift

/ʃɪft/

thay đổi

the cargo had shifted

priority

/praɪˈɒr.ə.ti/

quyền ưu tiên, sự ưu tiên

Japan's priority [over other countries] in the field of microelectronics

intervention

/ˌɪn.təˈven.ʃən/

sự xen vào, sự can thiệp

armed intervention by one country in the affairs of another

trade

/treɪd/

thương mại

a trade agreement

relation

/rɪˈleɪ.ʃən/

mối quan hệ

the relation between rainfall and crop production

foreign

/ˈfɒr.ən/

nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài

foreign languages

domestic

/dəˈmes.tɪk/

trong nước, nội địa, quốc nội

a domestic help

private

/ˈpraɪ.vət/

riêng, tư, cá nhân

private letter

investment

/ɪnˈvest.mənt/

sự đầu tư

namely

/ˈneɪm.li/

cụ thể là, ấy là

only one boy was absent, namely Harry

substantial

/səbˈstæn.ʃəl/

đáng kể, trọng yếu

a substantial improvement

encourage

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

khuyến khích, khích lệ

he felt encouraged by the progress he'd made

inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

sự lạm phát

eliminate

/iˈlɪm.ɪ.neɪt/

loại bỏ, loại trừ, loại ra

eliminate mistakes from one's writing

Chọn tất cả