Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

ECONOMIC REFORMS - READING 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

subsequent

/ˈsʌb.sɪ.kwənt/

đến sau, theo sau, xảy ra sau

subsequent events proved me wrong

reaffirm

/ˌriː.əˈfɜːm/

tái xác nhận, xác nhận lại

reaffirm one's loyalty

commitment

/kəˈmɪt.mənt/

sự cam kết, lời cam kết

we're looking for someone with a real sense of commitment to the job

administrative

/ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv/

(thuộc) hành chính

an administrative post

adopt

/əˈdɒpt/

chấp nhận, thông qua

having no children of their own they decided to adopt an orphan

inefficient

/ˌɪn.ɪˈfɪʃ.ənt/

không hiệu quả, thiếu khả năng, bất tài

co-operative

/kəʊ'ɒpərətiv/

hợp tác xã

a co-operative venture

undergo

/ˌʌn.dəˈɡəʊ/

chịu, bị, phải trải qua

undergo great hardship

change

/tʃeɪndʒ/

sự thay đổi

our plans are changed

lay

/leɪ/

đặt ra, đưa ra

lay the book on the table

expand

/ɪkˈspænd/

mở rộng

a tyre expands when you pump air into it

dissolve

/dɪˈzɒlv/

giải tán, giải thể

water dissolves salt

Chọn tất cả