Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

ECONOMIC REFORMS - SPEAKING & LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

achieve

/əˈtʃiːv/

đạt được, giành được (thành quả)

achieve one's purpose

professional

/prəˈfeʃ.ən.əl/

(thuộc) nghề nghiệp

professional associations

policy

/ˈpɒl.ə.si/

chính sách; nguyên tắc

British foreign policy

fertiliser

/'fɜ:təlaizə[r]/

phân bón

pesticide

/ˈpes.tɪ.saɪd/

thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng

quit

/kwɪt/

bỏ, từ bỏ, buông

I have received your notice to quit

recognize

/ˈrek.əɡ.naɪz/

nhận ra, nhận diện

recognize an old friend

distance

/ˈdɪs.təns/

khoảng cách, đằng xa, chỗ cách xa

a good cyclist can cover distances of over a hundred miles a day

efficiently

/i'fi∫ntli/

có hiệu quả, hiệu nghiệm

improve

/ɪmˈpruːv/

cải thiện, nâng cao

his work is improving slowly

qualified

/ˈkwɒl.ɪ.faɪd/

có đủ năng lực

a qualified doctor

scholarship

/ˈskɒl.ə.ʃɪp/

học bổng

win a scholarship at Oxford

vacation

/veɪˈkeɪ.ʃən/

kỳ nghỉ

long vacation

disadvantaged

/ˌdɪs.ədˈvɑːn.tɪdʒd/

khó khăn, thiếu thốn, bất lợi

more state help for the disadvantaged sections of the community

Chọn tất cả