Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

ECONOMICS

học từ vựng

0%

Từ cần học

audit

/ˈɔː.dɪt/

kiểm toán

boom

/buːm/

phất, phát triển nhanh chóng (kinh tế; kinh doanh)

we could hear the enemy guns booming [away] in the distance

commodity

/kəˈmɒd.ə.ti/

hàng hoá (vật trao đổi trong thương mại)

household commodities

creditor

/ˈkred.ɪ.tər/

chủ nợ

deficit

/ˈdef.ɪ.sɪt/

sự thâm hụt

we raised £100, and we need £250, that's deficit of £150

depress

/dɪˈpres/

làm suy giảm, làm giảm sút (giá cả)

failures don't depress him

depressed

/dɪˈprest/

khó khăn, thiếu thốn

depressed about the election results

depression

/dɪˈpreʃ.ən/

tình trạng đình đốn, tình trạng trì trệ

fiscal

/ˈfɪs.kəl/

(thuộc) tài chính

the government's fiscal policy

GDP

GDP

tổng sản phẩm quốc nội

recession

/rɪˈseʃ.ən/

tình trạng suy thoái

an industrial recession

embargo

/ɪmˈbɑː.ɡəʊ/

lệnh cấm vận

an embargo on trade with other islands

Chọn tất cả