Học câu

You and I have stood together many times, but no time has been more important than this.
Các bạn và đã đứng cùng nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào quan trọng như lần này.
Thu âm
Nghe lại
The campaign that stretches before us now is a struggle for the souls and the future of America.
Chiến dịch trước mắt chúng ta giờ đây là một khó khăn đối với những linh hồn và tương lai của nước Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
For we are more than a political coalition, more than a collection of programmes, more than the sum of our prospects and our strategy.
Chúng ta còn hơn cả một liên minh chính trị, hơn là một nhóm các chương trình, hơn cả những viễn cảnh cùng chiến thuật của chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
Most of all, we are the trustees of a dream.
Hơn tất cả, chúng ta là những người được uỷ thác một giấc mơ.
Thu âm
Nghe lại
Twenty years ago, in 1968, we lost two of the most powerful voices of that dream.
Hai mươi năm trước, vào năm 1968, chúng ta đã mất đi hai tiếng nói quyền lực nhất cho giấc mơ đó.
Thu âm
Nghe lại
But they left us their vision, their values, and the hopes they awakened.
Nhưng họ để lại cho ta tầm nhìn của họ, giá trị của họ cùng những hi vọng mà họ đã từng đánh thức.
Thu âm
Nghe lại
In the countless millions of people whose hearts they touched, we remember them now to remind ourselves that the American journey is unfinished,
Trong hàng triệu người mà họ đã chạm tới trái tim, chúng ta nhớ về họ lúc này để nhắc nhở chính chúng ta rằng hành trình của nước Mỹ còn dang dở,
Thu âm
Nghe lại
that we stand for change in order to march again towards enduring ideals,
rằng chúng ta phải đứng lên thay đổi, tiếng tới những lý tưởng dài lâu,
Thu âm
Nghe lại
that we do not have to settle for things as they are.
rằng chúng ta không cần phải sắp đặt mọi thứ như cách nó vẫn vậy.
Thu âm
Nghe lại
Martin Luther King Jr told us something we need to hear anew.
Martin Luther King Jr nói với chúng ta điều mà chúng ta cần lắng nghe lại một lần nữa.
Thu âm
Nghe lại
He said, 'We are now faced with the fact that tomorrow is today.
Ông nói, 'Giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với sự thật rằng ngày mai sẽ lại chính là hôm nay.
Thu âm
Nghe lại
We are confronted with the fierce urgency of now, in the unfolding life and history.
Chúng ta phải đương đầu với sự thúc giục liên hồi của hiện tại, chiều dài cuộc đời và lịch sử.
Thu âm
Nghe lại
There is such a thing as being too late.'
Quá muộn màng là thứ thực sự tồn tại.'
Thu âm
Nghe lại
And Dr King also said, 'We must work unceasingly to lift this Nation to a higher destiny, to a new plateau of compassion.'
Và Dr King cũng nói, 'Chúng ta phải nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng tầm quốc gia này lên một vận mệnh kỳ vĩ hơn, tới cao nguyên của lòng trắc ẩn.'
Thu âm
Nghe lại
And in that time there was another voice, only briefly heard, but whose words too have outlasted all the loss in years.
Và vào thời gian đó, có một giọng nói khác, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đã vang vọng vượt lên cả những mất mát trong nhiều năm.
Thu âm
Nghe lại
Robert Kennedy said, 'Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope.
Robert Kennedy đã nói, 'mỗi lần một người đứng lên vì một lí tưởng, hoặc hành động vì sự tiến bộ của nhiều người khác, hoặc chống lại sự bất công, anh ta đã gửi đi một gợn sóng nhỏ niềm hi vọng.
Thu âm
Nghe lại
And crossing each other from a million different centres of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.'
Và lớp lớp chồng chéo từ hàng triệu những tủng tâm năng lượng cùng sự táo bạo, những gợn sóng ấy đã thành một dòng điện có thể đánh sập những bức tường đàn áp và kháng cự vững chãi nhất.'
Thu âm
Nghe lại
He was my brother but he and Dr King were also in the deepest sense brothers to us all.
ĐÓ là người anh của tôi nhưng anh ấy và Dr King theo một hàm nghĩa sâu sắc nhất, cũng là những người anh của chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
These two, these valiant two, lived for the same dream and were gone only months apart.
Hai người này, hai anh hùng này đã sống cho cùng một giấc mơ và ra đi chỉ cách nhau vài tháng.
Thu âm
Nghe lại
And if they were here with us, two decades later, I think I know what they would say:
Và nếu họ ở đây cùng chúng ta, hai thập kỷ sau, tôi nghĩ mình biết rằng họ sẽ nói gì:
Thu âm
Nghe lại
'Now is the time. Some men see things as they are and say, why?
'Lúc này chính là khoảnh khắc ấy. Và người những thấy những điều như nó vốn vậy rồi hỏi, tại sao?
Thu âm
Nghe lại
We dream things that never were and say, why not? Now is the time.'
Chúng ta mơ về những điều vốn không có và nói, tại sao lại không? Lúc này chính là khoảnh khắc ấy.'
Thu âm
Nghe lại