Atomic

IELTS

EFFECTIVE COMMUNICATION 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

conclude

/kənˈkluːd/

kết thúc, kết luận

we concluded to go out (that we would go out)

converse

/ˈkɒn.vɜːs/

nói chuyện, chuyện trò

converse with somebody about something

emerge

/ɪˈmɜːdʒ/

nổi lên, hiện ra

the swimmer emerged from the lake

imply

/ɪmˈplaɪ/

ngụ ý

silence implied consent

stutter

/ˈstʌt.ər/

nói lắp, cà lăm

translate

/trænzˈleɪt/

dịch

translate an English book into Vietnamese

writing

/ˈraɪ.tɪŋ/

sự viết tay, sự viết lách

I can't read the doctor's writing

learner

/ˈlɜː.nər/

người học

a quick learner

meaning

/ˈmiː.nɪŋ/

nghĩa, ý nghĩa

a word with many distinct meanings

textbook

/ˈtekst.bʊk/

sách giáo khoa

newspaper

/ˈnjuːzˌpeɪ.pər/

báo, tờ báo

daily newspaper

magazine

/ˌmæɡ.əˈziːn/

tạp chí

evolve

/ɪˈvɒlv/

tiến triển, phát triển

he has evolved a new theory after many years of research

explain

/ɪkˈspleɪn/

giải thích

a dictionary explains the meaning of words

express

/ɪkˈspres/

bày tỏ, thể hiện

an express train

illustrate

/ˈɪl.ə.streɪt/

minh họa, làm rõ

illustrate a lecture

dictionary

/ˈdɪk.ʃən.ər.i/

từ điển

an English dictionary

music

/ˈmjuː.zɪk/

âm nhạc

study music

Chọn tất cả