Atomic

TOEIC (NEW)

ELECTRONICS

học từ vựng

0%

Từ cần học

store

/stɔːr/

lưu trữ

lay in stores of coal for the winter

software

/ˈsɒft.weər/

phần mềm

revolution

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

cuộc cách mạng

he has lived through two revolutions

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế

replace the book on the shelf

industry

/ˈɪn.də.stri/

ngành công nghiệp

heavy industry

popularity

/ˌpɒp.jəˈlær.ə.ti/

tính phổ biến

win the popularity of the voters

network

/ˈnet.wɜːk/

mạng lưới

a network of raiklways

facilitate

/fəˈsɪl.ɪ.teɪt/

làm cho tuận tiện, dễ dàng

disk

/dɪsk/

đĩa

chart

/tʃɑːt/

đồ thị, biểu đồ

connect

/kəˈnekt/

kết nối

the two towns are connected by a railway

telecommunication

/'telikəmju:ni'keiʃn/

viễn thông

generator

/ˈdʒen.ər.eɪ.tər/

máy phát điện

battery

/ˈbæt.ər.i/

pin

a car battery

technical

/ˈtek.nɪ.kəl/

(thuộc) kỹ thuật

a technical school

skill

/skɪl/

kỹ năng

show great skill at telling stories

sharp

/ʃɑːp/

nhạy bén, thông minh

a sharp knife

Chọn tất cả