Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
ELVIS PRESLEY - STORY OF A SUPERSTAR
ELVIS PRESLEY - Câu chuyện về một siêu sao.
When Elvis Presley died on 16th August, 1977, radio and television programmes all over the world were interrupted to give the news of his death.
Khi Elvis Presley qua đời ngày 16 tháng 8 năm 1977, các chương trình phát thanh và truyền hình khắp thế giới đều ngưng lại để đưa tin về cái chết của anh.
President Carter was asked to declare a day of national mourning.
Tổng thống Carter đã được yêu cầu công bố cả nước để tang một ngày.
Carter said: "Elvis Presley changed the face of American popular culture...
Tổng thống Carter nói: "Elvis Presley đã làm thay đổi bộ mặt văn hóa đại chúng Hoa Kỳ...
He was unique and irreplaceable".
Anh là người duy nhất và không thể thay thế được".
Eighty thousand people attended his funeral.
Tám mươi ngàn người đã dự lễ tang của anh.
The streets were jammed with cars, and Elvis Presley films were show on television, and his records were played on the radio all day.
Ðường xá đầy nghẹt xe cộ, các phim của Elvis Presley đưọc chiếu trên TV và các đĩa nhạc của anh được phát trên đài cả ngày.
In the year after his death, 100 million Presley LPs were sold.
Sau ngày anh chết một năm, một trăm triệu đĩa hát lớn của Elvis Presley đã đưọc bán hết.
Elvis Presley was born on January 8th, 1935, in Tupelo, Mississippi.
Elvis Presley sinh ngày 8 tháng 1 năm 1935, ở Tupelo bang Mississippi.
His twin bother, Jesse Garon, died at birth.
Người anh song sinh của anh, Jesse Garon, chết ngay lúc mới chào đời.
His parents were very poor and Elvis never had music lessons, but he was surrounded by music from an early age.
Cha mẹ anh rất nghèo và Elvis chưa được học âm nhạc bao giờ cả, nhưng ngay từ lúc ấu thơ âm nhạc đã hiện diện quanh anh rồi.
His parents were very religious, and Elvis regularly sang at church services.
Cha mẹ anh rất ngoan đạo, và Elvis thường hát ở những buổi lễ nhà thờ.
In 1948, when he was thirteen, his family moved to Memphis, Tennessee.
Vào năm 1948, lúc anh được 13 tuổi, gia đình anh dọn đến Memphis, bang Tennessee.
He left school in 1953 and got at a job as a truck driver.
Anh nghỉ học năm 1953 và làm tài xế xe tải.
In the summer of 1953 Elvis paid $4 and recorded two songs for his mother's birthday at Sam Phillips' Sun Records studio.
Mùa hè năm 1953, Elvis đã trả 4 đô la để thu hai bài hát làm quà sinh nhật cho mẹ tại phòng ghi âm Ðĩa hát Mặt trời của Sam Phillips.
Sam Phillips heard Elvis and asked him to record That's All right in July 1954.
Sam Phillips đã nghe Elvis hát và yêu cầu anh thu thanh bản "That's All right" vào tháng 7 năm 1954.
20,000 copies were sold, mainly in and around Memphis.
20.000 đĩa hát bán ra chủ yếu trong và quanh Memphis.
He made five more records for Sun, and in July 1955 he met Colonel Tom Parker, who became his manager in November.
Anh đã ghi âm thêm 5 đĩa nữa cho hãng Mặt trời và tháng 7 năm 1955 anh đã gặp đại tá Tom Parker, người trở thành ông bầu của anh vào tháng 11.
Parker sold Elvis's contract to RCA Records.
Parker đã bán hợp đồng của Elvis cho hãng RCA.
Sun Records got $35,000 and Elvis got $5,000.
Hãng Mặt trời nhận 35.000 đô la, còn Elvis nhận 5.000 đô la.
With the money he bought a pink Cadillac for his mother.
Với số tiền này anh đã mua một chiếc Cadillac màu hồng cho mẹ mình.
On January 10th, 1956, Elvis recorded Heartbreak Hotel, and a million copies were sold.
Vào ngày 10 tháng 1 năm 1956, Elvis đã thu đĩa hát "Heartbreak Hotel", và một triệu đĩa hát được bán ra.
In the next fourteen months he made another fourteen records, and they were all big hits.
14 tháng kế tiếp, anh đã thu thêm 14 đĩa nữa và tất cả là những đĩa hát thành công.
In 1956 he also made his first film in Hollywood.
Vào năm 1956 anh cũng đóng cuốn phim đầu tiên ở Hollywood
In March, 1958, Elvis had to join the army.
Vào tháng 3 năm 1958, Elvis phải nhập ngũ.
He wanted to be an ordinary soldier.
Anh muốn trở thành một quân nhân bình thường.
When his hair was cut thousands of women cried.
Hàng ngàn phụ nữ đã khóc khi mái tóc anh cắt ngắn.
He spent the next two years in Germany, where he met Priscilla Beaulieu, who became his wife eight years later on May 1st, 1967.
Anh đã sống 2 năm ở Ðức, nơi đây, anh gặp Priscilla Beaulieu, người phụ nữ mà tám năm sau vào ngày 1 tháng 5 năm 1957 trở thành vợ anh.
In 1960 he left the army and went to Hollywood where he made several films during the next few years.
Năm 1960, anh giải ngũ và đi Hollywood thực hiện một số phim suốt vài năm sau đó.
By 1968 many people had become tired of Elvis.
Khoảng năm 1968 nhiều người không còn ái mộ Elvis nữa.
He hadn't performed live since 1960.
Anh đã không trình diễn trước công chúng từ năm 1960.
But he recorded a new LP From Elvis in Memphis and appeared in a special television programme.
Nhưng anh đã ghi âm một đĩa lớn mới "From Elvis in Memphis" và đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình đặc biệt.
He became popular again, and went to Last Vegas, where he was paid $750,000 for four weeks.
Anh được mến mộ trở lại và đi đến Las Vegas, ở đây anh được trả 75.000 đô la trong 4 tuần.
In 1972, his wife left him, and they were divorced in October, 1973.
Năm 1972, anh bị vợ bỏ và họ đã li dị nhau tháng 10 năm 1973.
He died from a heart attack.
Anh mất vì cơn đau tim.
He had been working too hard, and eating and drinking too much for several years.
Anh đã liên tục làm việc quá sức, ăn uống quá độ trong nhiều năm.
He left all his money to his only daughter, Lisa Marie Presley.
Anh để lại toàn bộ số tiền cho đứa con gái duy nhất của mình, Lisa Marie Presley.
She became one of the richest people in the world when she was only nine years old.
Cô trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới lúc mới 9 tuổi.
Học câu