Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
ENERGY CRISIS
Khủng hoảng năng lượng
Good evening, and welcome again to the Michael Parkhurst Talkabout.
Xin chào và xin hoan nghênh quý vị lại đến với chương trình thảo luận 'Micheal Parkhurst Talkabout'
In tonight's progamme, we're looking at the problem of energy.
Trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ xem xét vấn đề khủng hoảng năng lượng.
The world's energy resources are limited.
Các nguồn cung cấp năng lượng của thế giới đều có giới hạn.
Nobody knows exactly how much fuel is left,
Không ai biết chắc là chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu nữa,
but pessimistic forecasts say that there is only enough coal for 450 years,
nhưng các lời tiên đoán bi quan cho rằng chỉ còn đủ than cho 450 năm nữa,
enough natural gas for 50 years and that oil might run out in 30 years.
khí đốt thiên nhiên cho 50 năm nữa, còn dầu lửa thì sẽ cạn kiệt trong 30 năm nữa.
Obviously we have to do something, and we have to do it soon!
Rõ ràng là chúng ta phải làm điều gì đó và phải làm ngay!
I'd like to welcome our first guest, Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology. Professor Burnham.
Tôi xin mời vị khách đầu tiên của chúng ta, Giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England. Xin mời Giáo sư Burnham.
Well, we are in an energy crisis and we will have to do something quickly.
Vâng, chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng năng lượng và chúng ta cần phải nhanh chóng làm một điều gì đó.
Fossil fuels (coal, oil, and gas) are rapidly running out.
Các nhiên liệu trong lòng đất (than đá, dầu mỏ và khí đốt) đang cạn đi một cách nhanh chóng.
The tragedy is that fossil fuels are far too valuable to waste on the production of electricity.
Bi kịch là ở chỗ các nhiên liệu này quí giá quá, đem dùng để mà sản xuất điện năng thì thật là lãng phí.
Just think of all the things you can make from oil!
Các bạn hãy nghĩ đến những gì có thể chế tạo từ dầu mỏ!
If you don't start conserving these things now, it will be too late.
Nếu chúng ta không khởi sự bảo tồn các nhiên liệu này ngay từ bây giờ thì sẽ quá trễ.
And nuclear power is the only real alternative.
Và năng lượng hạt nhân chính là giải pháp khả thi duy nhất.
We are getting some electricity from nuclear power-stations already.
Chúng ta cũng đã sản xuất điện từ một số nhà máy điện nguyên tử rồi.
If we invest in further research now, we'll be ready to face the future.
Nếu bây giờ chúng ta đầu tư vào các công trình nghiên cứu sâu hơn, chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu với tương lai.
There's been a lot of protest lately against nuclear power - some people will protest at anything
Gần đây đã có nhiều sự phản đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân - một số người phản đối bất cứ điều gì
but nuclear power-stations are not as dangerous as some people say.
nhưng các nhà máy điện hạt nhân thì không đến nỗi nguy hiểm như một số người đã nói.
It's far more dangerous to work down a coal-mine or on a North Sea oil-rig.
Làm việc dưới mỏ than hay trên giàn khoan dầu ngoài biển Bắc thì còn nguy hiểm hơn nhiều.
Safety regulations are very strict.
Các quy định an toàn trong các nhà máy điện hạt nhân rất là chặt chẽ.
If we spend money on research now, we could develop stations which create their own fuel and burn their own waste.
Nếu bây giờ chúng ta đầu tư thêm tiền vào các công trình nghiên cứu, chúng ta có thể chế tạo các nhà máy điện chạy bằng nguyên liệu do chúng sản xuất ra và tự tiêu hủy chất thải.
In many parts of the world where there are no fossil fuels, nuclear power is the only alternative.
Ở nhiều nơi trên thế giới, nơi nào không có nhiên liệu trong lòng đất thì năng lượng hạt nhân chính là giải pháp duy nhất.
If you accept that we need electricity, then we will need nuclear energy.
Nếu các bạn đồng ý rằng chúng ta cần điện, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần năng lượng hạt nhân.
Just imagine what the world would be like if we didn't have electricity - no heating, no lighting, no transport, no radio or TV.
Các bạn hãy nghĩ xem thế giới này sẽ ra sao nếu chúng ta không có điện - không có sưởi ấm, không có thắp sáng, không có chuyên chở, không có phát thanh hoặc phát hình.
Just think about the ways you use electricity every day.
Các bạn hãy nghĩ đến việc sử dụng điện năng hàng ngày xem.
Surely we don't want to go back to the Stone Age.
Chắc chắn là chúng ta không muốn trở lại thời kỳ đồ đá.
That's what will happen if we turn our backs on nuclear research.
Ðó chính là những gì sẽ xảy ra nếu ta quay lưng lại với sự nghiên cứu hạt nhân!
Thank you, Professor. Our next guest is a member of CANE, the Campaign Against Nuclear Energy, Jennifer Hughes.
Xin cảm ơn Giáo sư. Khách mời tiếp theo của chúng ta là một thành viên của CANE, Chiến dịch chống lại Năng lượng hạt nhân, cô Jenifer Hughes.
Right. I must disagree totally with Professor Burnham.
Vâng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với giáo sư Burnham.
Let's look at the facts.
Chúng ta hãy nhìn vào sự thật.
First, there is no perfect machine.
Ðầu tiên là không bao giờ có máy móc hoàn hảo cả.
I mean, why do aeroplanes crash? Machines fail.
Ý tôi muốn nói là, tại sao máy bay rơi? Do máy móc hư.
People make mistakes. What would happen if there were a serious nuclear accident?
Do người ta phạm sai lầm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có một tai nạn hạt nhân thảm khốc?
And an accident must be inevitable - sooner or later.
Mà tai nạn thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.
Huge areas would be evacuated, and they could remain contaminated with radioactivity for years.
Những vùng dân cư lớn sẽ bị sơ tán, và những vùng này sẽ còn bị nhiễm độc phóng xạ hàng năm trời
If it happened in your area, you wouldn't get a penny in compensation.
Nếu một tai nạn như vậy xảy ra trong vùng của các bạn, các bạn sẽ không nhận được một xu bồi thường nào cả.
No insurance company covers nuclear risks. There are accidents.
Chẳng công ty bảo hiểm nào nhận bảo hiểm rủi ro hạt nhân. Rồi sẽ có rủi ro.
If the nuclear industry didn't keep them quiet, there would be a public outcry.
Nếu ngành năng lượng hạt nhân không giữ kín các tin này, công chúng sẽ hoảng loạn.
Radioactivity causes cancer and may affect future generations.
Phóng xạ hạt nhân gây ra bệnh ung thư và có thể gây tác hại đến các thế hệ tương lai.
Next, nuclear waste. There is no technology for absolutely safe disposal.
Kế tiếp là vấn đề chất thải hạt nhân. Chưa có công nghệ nào giải quyết hoàn chỉnh vấn đề an toàn chất thải.
Some of this waste will remain active for thousands of years.
Một số chất thải này vẫn còn tính phóng xạ trong hàng ngàn năm trời.
Is that what you want to leave to your children?
Chẳng lẽ đó là những gì các bạn muốn để lại cho con cháu chúng ta?
And their children's children?
Và còn con cháu của con cháu chúng ta nữa?
A reactor only lasts about 25 years.
Một lò phản ứng chỉ có tuổi thọ khoảng 25 năm.
By the year 2000 we'll have retired 26 reactors in the UK.
Vậy là vào năm 2000 chúng ta sẽ phải cho về hưu 26 lò phản ứng ở Vương quốc Anh
Next, terrorism.
Vấn đề kế tiếp là nạn khủng bố.
Terrorists could hold the nation to ransom if they captured a reactor.
Bọn khủng bố có thể bắt chẹt cả một quốc gia nếu chúng chiếm được một lò phản ứng.
In the USA the Savannah River plant, and Professor Burnham knows this very well,
Ở nước Mỹ, nhà máy Savannah River, Giáo sư Burnham biết điều này rất rõ -
lost (yes, lost) enough plutonium between 1955 and 1978 to make 18 (18!) atom bombs.
mất (vâng, mất) một số lượng chất Plutonium từ năm 1955 đến 1978 đủ để chế tạo 18 (vâng,18) quả bom nguyên tử.
Where is it? Who's got it?
Chúng ở đâu? Ai giữ số Plutonium này?
I consider that nuclear energy is expensive, dangerous, and evil, and most of all, absolutely unnecessary.
Tôi cho rằng năng lượng nguyên tử là tốn kém, nguy hiểm, xấu xa, và trên hết là hoàn toàn không cần thiết.
But Dr Woodstock will be saying more about that.
Nhưng tiến sĩ Woodstock sẽ nói thêm về điều này!
Thank you Jennifer. Now I'm very pleased to welcome Dr Catherine Woodstock.
Xin cảm ơn, Jenifer. Bây giờ tôi xin trân trọng mời tiến sĩ Catherine Woodstock.
She is the author of several books on alternative technology.
Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về các công trình thay thế.
Hello. I'd like to begin by agreeing with Jennifer.
Chào các bạn. Tôi muốn bắt đầu bằng cách đồng ý với Jenifer.
We can develop alternative sources of power, and unless we try we'll never succeed.
Chúng ta có thể phát triển các nguồn năng lượng thay thế, và nếu chúng ta không cố gắng chúng ta sẽ không bao giờ thành công cả.
Instead of burning fossil fuels we should be concentrating on more economic uses of electricity,
Thay vì đem nhiên liệu trong lòng đất ra đốt, chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng điện năng cho có hiệu quả kinh tế,
because electricity can be produced from any source of energy.
bởi vì điện có thể sản xuất từ bất cứ nguồn năng lượng nào.
If we didn't waste so much energy, our resources would last longer.
Nếu chúng ta đừng xài phí năng lượng như vậy thì nguồn cung cấp của chúng ta sẽ còn tồn tại lâu hơn.
You can save more energy by conservation than you can produce for the same money.
Với cùng một mức phí tổn, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng bằng cách bảo toàn hơn là sản xuất mới.
Unless we do research on solar energy, wind power, wave power, tidal power, hydroelectric schemes etc,
Trừ khi chúng ta tiến hành nghiên cứu về năng lượng từ mặt trời, gió, sóng, thủy triều, các dự án thủy điện v.v...,
our fossil fuels will run out, and we'll all freeze or starve to death.
các nguồn nhiên liệu từ lòng đất của chúng ta sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ đều chết cóng và chết đói cả.
Other countries are spending much more than us on research,
Các quốc gia khác đều chi nhiều tiền hơn là chúng ta trong lĩnh vực nghiên cứu,
and don't forget that energy from the sun, the waves and the wind lasts for ever.
và đừng quên rằng nguồn năng lượng từ mặt trời, sóng và gió tồn tại vĩnh viễn.
We really won't survive unless we start working on cleaner, safer sources of energy.
Chúng ta thật sự sẽ không thể tồn tại trừ khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch hơn và an toàn hơn!
Thank you very much, Dr Woodstock.
Xin cảm ơn rất nhiều, tiến sĩ Woodstock.
Our final speaker, before we open the discussion to the studio audience, is Charles Wicks, MP, the Minister for Energy.
Diễn giả cuối cùng của chúng tôi, trước khi chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận cho cử tọa, là ông Charles Wicks, đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ năng lượng.
I've been listening to the other speakers with great interest.
Từ nãy giờ tôi đã lắng nghe các vị diễn giả với sự quan tâm sâu sắc.
By the way, I don't agree with some of the estimates of world energy reserves.
Tuy nhiên, tôi không đồng ý với một số ước đoán về nguồn dự trữ năng lượng trên thế giới.
More oil and gas is being discovered all the time.
Dầu mỏ và khí đốt đang được phát hiện thêm.
If we listened to the pessimists (and there are a lot of them about) none of us would sleep at night.
Nếu chúng ta nghe các người bi quan (và có nhiều người như vậy quanh ta) không ai trong chúng ta có thể chợp mắt được vào ban đêm.
In the short-term, we must continue to rely on the fossil fuels - oil, coal and gas.
Trước mắt, chúng ta phải tiếp tục dựa vào các nhiên liệu từ lòng đất - dầu mỏ, than và khí đốt.
But we must also look to the future.
Nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào tương lai.
Our policy must be flexible.
Chính sách của chúng ta phải linh động.
Unless we thought new research was necessary, we wouldn't be spending money on it.
Trừ khi chúng ta cho rằng các cuộc nghiên cứu mới là cần thiết, chúng ta sẽ không bỏ tiền vào đó.
After all, the Government wouldn't have a Department of Energy unless they thought it was important.
Dù sao thì chính phủ cũng sẽ không có một Bộ Năng lượng nếu như họ không nghĩ là nó cần thiết.
The big question is where to spend the money - on conservation of present resources or on research into new forms of power.
Vấn đề quan trọng là sử dụng tiền vào việc gì - để bảo tồn các nguồn năng lượng hiện có hay để đầu tư nghiên cứu các dạng năng lượng mới.
But I'm fairly optimistic. I wouldn't be in this job unless I were an optimist!
Nhưng tôi thì khá lạc quan. Tôi sẽ không ở cương vị này nếu tôi không là người lạc quan!
Học câu