Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

energy

/ˈen.ə.dʒi/

năng lượng, sinh lực

she's full of energy

crisis

/ˈkraɪ.sɪs/

sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng

economic crisis

pessimistic

/ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/

bi quan

a pessimistic view of the world

natural

/ˈnætʃ.ər.əl/

tự nhiên, thuộc thiên nhiên

natural phenomena

obviously

/ˈɒb.vi.əs.li/

rõ ràng là, một cách rõ ràng

obviously, she needs help

rapidly

/ˈræp.ɪd.li/

[một cách] nhanh chóng

electricity

/ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/

điện

positive electricity

nuclear

/ˈnjuː.klɪər/

[thuộc] hạt nhân (nguyên tử)

nuclear physics

regulation

/ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/

quy định, điều ước

develop

/dɪˈvel.əp/

phát triển

in less than ten years, it develops from a seed into a full-grown tree

disagree

/ˌdɪs.əˈɡriː/

không đồng tình

disagree with somebody's decision

inevitable

/ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/

không thể tránh được, tất yếu

it seems inevitable that they'll loose

compensation

/ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/

sự đền bù, sự bồi thường

disposal

/dɪˈspəʊ.zəl/

sự vứt bỏ

the safe disposal of nuclear waste is a major problem

reactor

/riˈæk.tər/

lò phản ứng hạt nhân

terrorism

/ˈter.ər.ɪ.zəm/

khủng bố

alternative

/ɒlˈtɜː.nə.tɪv/

có tính thay thế

have you got an alternative suggestion?

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/

(thuộc) kinh tế

the government economic policy

discussion

/dɪˈskʌʃ.ən/

sự thảo luận, cuộc bàn luận, cuộc tranh luận

flexible

/ˈflek.sə.bəl/

linh động, linh hoạt

Chọn tất cả