17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

energy

năng lượng

Xóa

resource

nguồn tài nguyên

Xóa

recycle

tái chế

Xóa

generator

máy phát điện

Xóa

coal

than đá

Xóa

petroleum

dầu mỏ, xăng dầu

Xóa

solar

(thuộc) mặt trời

Xóa

renewable

có thể tái tạo

Xóa

save

tiết kiệm

Xóa

waste

lãng phí