Atomic

TOEFL (NEW)

ENERGY

học từ vựng

0%

Từ cần học

energy

/ˈen.ə.dʒi/

năng lượng

she's full of energy

resource

/rɪˈzɔːs/

nguồn tài nguyên

natural resources

recycle

/ˌriːˈsaɪ.kəl/

tái chế

recycled paper

generator

/ˈdʒen.ər.eɪ.tər/

máy phát điện

coal

/kəʊl/

than đá

petroleum

/pəˈtrəʊ.li.əm/

dầu mỏ, xăng dầu

solar

/ˈsəʊ.lər/

(thuộc) mặt trời

solar energy

renewable

/rɪˈnjuː.ə.bəl/

có thể tái tạo

Is the permit renewable?

save

/seɪv/

tiết kiệm

waste

/weɪst/

lãng phí

an area of waste ground

Chọn tất cả