Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENLARGING VOCABULARY 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

lure

/lʊər/

nhử, lôi kéo, quyến rũ

assembly

/əˈsem.bli/

sự lắp ráp

morning assembly is held in the school hall

ramp

/ræmp/

đường dốc, bờ dốc

a ramp of a bridge

jostle

/ˈdʒɒs.əl/

xô đẩy, chen lấn

be jostled by the crowd

vainly

/ˈveɪn.li/

hão huyền

pace

/peɪs/

bước đi, tốc độ đi

only a few paces away

domestication

/də'mesti'kei∫n/

sự thuần hoá (súc vật)

marginal

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl/

khó trồng trọt (đất đai)

marginal notes

condition

/kənˈdɪʃ.ən/

điều kiện

the condition of slavery

latitude

/ˈlæt.ɪ.tʃuːd/

vĩ độ, vĩ tuyến

subsistence

/səbˈsɪs.təns/

sự tồn tại, sự mưu sinh

reduced to subsistence on bread and water

afforestation

/æfˌɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/

sự trồng rừng

grumble

/ˈɡrʌm.bəl/

càu nhàu, gắt lên

why grumble at me about your own stupid mistakes?

overtone

/ˈəʊ.və.təʊn/

ngụ ý

threatening overtones in his comments

illustrate

/ˈɪl.ə.streɪt/

minh họa, làm rõ

illustrate a lecture

gorgeous

/ˈɡɔː.dʒəs/

rực rỡ, tráng lệ

gorgeous weather

bride

/braɪd/

cô dâu

criticism

/ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/

sự phê bình, chỉ trích

abnormal

/æbˈnɔː.məl/

khác thường, dị thường

abnormal weather

Chọn tất cả