Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENLARGING VOCABULARY 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

separate

/ˈsep.ər.ət/

riêng lẻ, rời

the children sleep in separate beds

review

/rɪˈvjuː/

sự phê bình, bài phê bình

the terms of the contract are subject to review

regard

/rɪˈɡɑːd/

sự kính trọng, coi trọng

she regarded him intently

prestigious

/presˈtɪdʒ.əs/

có uy tín, thanh thế

one of the world's most prestigious orchestras

sentiment

/ˈsen.tɪ.mənt/

tình cảm, cảm xúc

a love story full of cloying sentiment

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa, đại lục

refinery

/rɪˈfaɪ.nər.i/

nhà máy lọc dầu

a sugar refinery

remoteness

/ri'moutnis/

sự xa xôi

static

/ˈstæt.ɪk/

(thuộc) tĩnh học

prices are rather static at the moment

barbarism

/ˈbɑː.bə.rɪ.zəm/

sự thiếu văn hóa, ngu dốt

penicillin

/ˌpen.əˈsɪl.ɪn/

thuốc kháng sinh

attribute

/ˈæt.rɪ.bjuːt/

thuộc tính

this play is usually attributed to Shakespeare

figurative

/ˈfɪɡ.ər.ə.tɪv/

nghĩa bóng

in a figurative sense

reduction

/rɪˈdʌk.ʃən/

sự giảm bớt

the reduction of tax

unproductive

/ˌʌn.prəˈdʌk.tɪv/

không hữu ích, không sản xuất

unification

/ˌjuː.nɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/

sự thống nhất, hợp nhất

fabulous

/ˈfæb.jə.ləs/

chuyên về thần thoại, chuyên về truyện cổ tích

fabulous wealth

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút, hấp dẫn

your proposal sounds very attractive

Chọn tất cả