Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENLARGING VOCABULARY 4

học từ vựng

0%

Từ cần học

leader

/ˈliː.dər/

người lãnh đạo

the leader of the Opposition

masterpiece

/ˈmɑː.stə.piːs/

kiệt tác

advocate

/ˈæd.və.keɪt/

ủng hộ, tán thành

I advocate a policy of gradual reform

obsolete

/ˌɒb.səlˈiːt/

lỗi thời

obsolete words

disastrous

/dɪˈzɑː.strəs/

tai hại, thảm khốc

disastrous floods

cope

/kəʊp/

đối phó với

there was too much work for our computer to cope with

outlast

/ˌaʊtˈlɑːst/

tồn tại lâu hơn; dùng được lâu hơn

this clock has outlasted several owners

cumulative

/ˈkjuː.mjə.lə.tɪv/

tích lũy, chồng chất

cumulative evidence

promote

/prəˈməʊt/

đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

he was promoted to [the rank of] sergeant

Chọn tất cả