Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENLARGING VOCABULARY 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

vary

/ˈveə.ri/

thay đổi, biến đổi

these fish vary in weight from 3lb to 5lb

bar

/bɑːr/

quán bar, quán rượu

a bar of chocolate

inconceivable

/ˌɪn.kənˈsiː.və.bəl/

không thể tưởng tượng được

predictable

/prɪˈdɪk.tə.bəl/

có thể đoán trước, có thể dự đoán

predictable results

cashless

/ˈkæʃ.ləs/

không sử dụng tiền mặt

cashless transactions

threat

/θret/

sự đe dọa, mối nguy hiểm

make (utter) threats against somebody

allocate

/ˈæl.ə.keɪt/

phân bổ

allocate funds for repair work

undermine

/ˌʌn.dəˈmaɪn/

làm suy yếu

cliffs undermined by the sea

cereal

/ˈsɪə.ri.əl/

ngũ cốc

stretch

/stretʃ/

trải dài

stretch a rope across a path

debate

/dɪˈbeɪt/

cuộc thảo luận, tranh luận

after a long debate, the House of Commons approved the bill

Chọn tất cả