Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENTERTAINMENT 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

mournful

/ˈmɔːn.fəl/

buồn rầu, ảm đạm

rousing

/ˈraʊ.zɪŋ/

khuấy động, hào hứng

a rousing appeal

serene

/səˈriːn/

thanh bình, thanh thản

a serene smile

band

/bænd/

ban nhạc

she tied her hair back with a rubber band

powerful

/ˈpaʊə.fəl/

mạnh mẽ

a powerful blow

channel

/ˈtʃæn.əl/

kênh truyền hình

global

/ˈɡləʊ.bəl/

toàn cầu

global warfare

communicate

/kəˈmjuː.nɪ.keɪt/

giao tiếp, truyền đạt

the officer communicated his orders to the men by radio

compose

/kəmˈpəʊz/

sáng tác, soạn nhạc

she began to compose [songs] at an early age

emotion

/ɪˈməʊ.ʃən/

cảm xúc

discover

/dɪˈskʌv.ər/

phát hiện, tìm ra

Columbus discovered America

solemn

/ˈsɒl.əm/

trang nghiêm

solemn faces

brain

/breɪn/

bộ óc, não

drama

/ˈdrɑː.mə/

vở kịch, kịch nói

funny

/ˈfʌn.i/

vui, hài hước, buồn cười

funny stories

composer

/kəmˈpəʊ.zər/

nhà sáng tác nhạc, người soạn nhạc

delight

/dɪˈlaɪt/

sự vui sướng, niềm hân hoan

give delight to

Chọn tất cả