Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENVIRONMENT 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

endanger

/ɪnˈdeɪn.dʒər/

gây nguy hiểm

smoking endangers your health

species

/ˈspiː.ʃiːz/

(sinh vật học) loài

a species of antelope

damage

/ˈdæm.ɪdʒ/

sự thiệt hại, tổn thất

the accident did a lot of damage to the car

landscape

/ˈlænd.skeɪp/

phong cảnh

urbanization

/ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/

sự đô thị hóa

flooded

/ˈflʌd.ɪd/

bị ngập lụt

erosion

/ɪˈrəʊ.ʒən/

sự xói mòn

attempts to reduce soil erosion

conservation

/ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/

sự bảo tồn

the conservation of forests

survive

/səˈvaɪv/

còn sống, sống sót

the last surviving member of the family

vegetation

/ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/

thực vật, cây cối, thảm thực vật

the luxuriant vegetation of the tropical rain forests

destruction

/dɪˈstrʌk.ʃən/

sự phá hủy, sự tàn phá

the total destruction of a town by an earthquake

destroy

/dɪˈstrɔɪ/

hủy diệt, tàn phá, phá huỷ

a house was destroyed by bombs

contamination

/kən,tæmi'nei∫n/

sự ô nhiễm

contamination of the water supply

deforestation

/diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/

sự phá rừng

Chọn tất cả