Atomic

600 từ vựng toeic

Events : Sự Kiện

học từ vựng

0%

Từ cần học

assist

/əˈsɪst/

giúp, giúp đỡ, trợ giúp

assist somebody in doing something

dimension

/ˌdaɪˈmen.ʃən/

kích thước, chiều, cỡ, khổ

what are the dimensions of the room?

exact

/ɪɡˈzækt/

chính xác, đúng, đúng đắn

exact sciences

general

/ˈdʒen.ər.əl/

chung, tổng quát, toàn thể

work for general welfare

ideally

/aɪˈdɪə.li/

lý tưởng, đúng như lý tưởng, theo lý tưởng

she's ideally suited to the job

proximity

/prɒkˈsɪm.ə.ti/

gần (trạng thái gần, ở gần, thời gian gần, sự kiện gần...); sự gần gũi

proximity of blood

regulate

/ˈreɡ.jə.leɪt/

điều chỉnh, chỉnh đốn; quy định

regulate the speed of a machine

site

/saɪt/

nơi, chỗ, vị trí, địa điểm, khu đất

a site for a new school

stage

/steɪdʒ/

trình diễn, dàn cảnh; sắp xếp, tổ chức

he was on [the] stage for most of the play

Chọn tất cả