Atomic

TOEIC (NEW)

EVENTS

học từ vựng

0%

Từ cần học

host

/həʊst/

đăng cai tổ chức

Mr and Mrs Ba are such good hosts

site

/saɪt/

nơi, chỗ, địa điểm

a site for a new school

regulate

/ˈreɡ.jə.leɪt/

quy định

regulate the speed of a machine

proximity

/prɒkˈsɪm.ə.ti/

trạng thái ở gần

proximity of blood

general

/ˈdʒen.ər.əl/

tổng quát, tổng thể

work for general welfare

dimension

/ˌdaɪˈmen.ʃən/

kích thước

what are the dimensions of the room?

assist

/əˈsɪst/

trợ giúp, hỗ trợ

assist somebody in doing something

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/

đính hôn

wedding

/ˈwed.ɪŋ/

đám cưới

a wedding present

birthday

/ˈbɜːθ.deɪ/

sinh nhật

a birthday present

graduation

/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/

việc tốt nghiệp

students without job to go to after graduation

ideally

/aɪˈdɪə.li/

lý tưởng

she's ideally suited to the job

exact

/ɪɡˈzækt/

đúng

exact sciences

celebration

/ˌsel.əˈbreɪ.ʃən/

dịp ăn mừng, lễ ăn mừng

birthday celebrations

anniversary

/ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

ngày lễ kỷ niệm

anniversary of someone's death

coronation

/ˌkɒr.əˈneɪ.ʃən/

lễ đăng quang

Chọn tất cả