17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

far

xa, xa xăm

Xóa

second

thứ hai, thứ nhì

Xóa

pepper

hạt tiêu, hồ tiêu

Xóa

bitter

đắng

Xóa

certainly

chắc, nhất định

Xóa

near

gần, cận