Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hey, Maria! Have you finished your exam?
Này, Maria! Làm xong bài kiểm tra rồi hả?
Yes, I have.
Ừ, mình xong rồi.
Was it difficult?
Có khó không?
Well, it was quiet hard.
Ồ, cũng khá khó đấy.
Did you pass?
Cậu có qua không?
I don't know... she didn't tell me.
Mình không biết... cô ấy không nói cho mình.
What the questions did she ask?
Cô ấy hỏi những câu gì vậy?
First she asked me what my name was.
Đầu tiên cô ấy hỏi tên mình là gì.
That was easy, wasn't it?
Dễ quá phải không?
... then she asked me where I came from, and how long I'd been studying at the school.
... sau đấy cô ấy hỏi mình đến từ đâu, và mình đã học ở trường bao lâu rồi.
... and what else did she ask?
... cô ấy còn hỏi gì nữa?
She asked when I had begun studying English, and she asked how I would use English in the future.
Cô ấy hỏi khi nào mình bắt đầu học tiếng Anh, và cô ấy hỏi mình sẽ sử dụng tiếng Anh thế nào trong tương lai.
Go on... go on
Tiếp đi...
Then she asked me if I like the school, and if I lived with my parents.
Sau đấy cô ấy hỏi mình có thích trường không, và mình có sống với bố mẹ không.
Anything else?
Còn gì nữa không?
Oh, Victor! I'm trying to remember...
Ôi, Victor! Mình đang cố nhớ...
Oh, yes! She asked if I spoke any other languages.
À, đúng rồi! Cô ấy hỏi mình có nói ngoại ngữ nào khác không.
Is that all?
Thế thôi hả?
Oh, there were a lot of other questions.
Ấy, với lại có nhiều câu hỏi khác lắm.
She asked me what my hobbies were, and she asked me to tell her about them.
Cô ấy hỏi sở thích của mình là gì và bảo mình kể với cô ấy về nó.
Then she gave me a picture and asked me to describe it.
Sau đó cô ấy đưa mình một bức tranh và yeu cầu mình tả nó.
Oh, and then I was asked to read a passage.
Ồ, rồi mình được yêu cầu đọc một đoạn văn.
What did she say at the end?
Cuối cùng cô ấy nói gì?
Ah! She asked me to tell you to go in... immediately.
A! Cô ấy bảo mình nói với cậu là đi vào... ngay lập tức.
Học câu